Valitsus kavandab avaliku teenistuse eetikanõukogu moodustamist

21.10.2009 | 11:26

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
21. oktoober 2009

Riigikantselei saatis ministeeriumidele ja omavalitsusliitudele kooskõlastamiseks ning põhiseaduslikele institutsioonidele ja ülikoolidele arvamuse avaldamiseks avaliku teenistuse eetikanõukogu moodustamise eelnõu.

Eelnõu kohaselt moodustab valitsus tuleva aasta 1. jaanuaril rahandusministeeriumi juurde seitsmeliikmelise sõltumatu eetikanõukogu, kelle tegevuse eesmärgiks on avaliku teenistuse põhiväärtuste ja eetika tugevdamine. Eetikanõukogu moodustamine on ette nähtud valitsuse korruptsioonivastases strateegias aastateks 2008-2012 ning uue avaliku teenistuse seaduse eelnõus.

Eetikanõukogu kinnitab uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisel avaliku teenistuse eetikakoodeksi ning toetab selle ühetaolist rakendamist.

Eelnõu kohaselt nõustab eetikanõukogu asutusi ja ametnikke avaliku teenistuse eetika küsimustes ning annab seisukohti käitumise vastavusele ametnikule esitatavatele eetilistele nõuetele. Konkreetse isiku teole hinnangu andmise otsustab asutus, kus ametnik töötab. Eetikanõukogu ei rakenda distsiplinaarvõimu.

Samuti osaleb eetikanõukogu avaliku teenistuse eetika valdkonna strateegilises suunamises, koolituste ja uuringute kavandamises ning tutvustab oma seisukohti avalikkusele.

Eelnõu kohaselt hakkab nõukogusse kuuluma seitse liiget. Nõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks ning liikmete määramisel arvestatakse isiku autoriteetsust ja senist kogemust avaliku teenistuse eetika valdkonnas.

Eetikanõukogus on eelnõu kohaselt esindatud avaliku teenistuse arendamise eest vastutavate ministeeriumide ja riigikantselei kõrgemad ametnikud – justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak ja riigisekretär Heiki Loot, põhiseadusliku institutsiooni juht – riigikontrolör Mihkel Oviir ning kohaliku omavalitsuse kõrge ametnik – Tartu linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder.

Avaliku teenistuse välistest ekspertidest kaasatakse eetikanõukogusse Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni dotsent Triin Vihalemm ja E-Riigi Akadeemia Sihtasutuse juhatuse liige, kehtiva avaliku teenistuse eetikakoodeksi koostaja Ivar Tallo. Kõik nimetatud ametnikud ja eksperdid osalesid ka nõukogu moodustamise eelnõu koostamisel.

Riigikantselei esitas eelnõu kooskõlastamiseks ministeeriumidele, Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule ning arvamuse avaldamiseks Riigikogu Kantseleile, Vabariigi Presidendi Kantseleile, Riigikontrollile, Õiguskantsleri Kantseleile, Riigikohtule, Tallinna Tehnikaülikooli Avaliku Halduse Instituudile, Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudile ja Tartu Ülikooli Eetikakeskusele.

Vaata lisaks:
Avaliku teenistuse seaduse eelnõu http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=673179&u=20091021113222
Korruptsioonivastane strateegia 2008–2012 http://www.just.ee/35067

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee