Valitsus kiitis heaks avatud valitsemise partnerluse tegevuskava

12.06.2014 | 12:27

Uudis
    • Jaga

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014-2016. Uue tegevuskava fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine.

Märtsis ametisse astunud valitsus on rõhutanud vajadust muuta Eesti riigivalitsemine avatumaks ning koalitsiooni tegevuskava paneb avatud valitsemise partnerluse koordineerimise vastutuse Eestis riigikantseleile.

Tegevuskava koostamist juhtinud riigisekretär Heiki Loodi sõnul ei saa partnerlus olla ühepoolne, mistõttu on oluline, et valitsusasutused ja valitsusvälised partnerid teeksid avatud valitsemise partnerluse tegevuskava elluviimisel koostööd. „Tegevuskavas sisalduvad projektid saavad hästi tehtud kui need on sisustatud ja ellu viidud tihedas koostöös ning vastutuse võtavad endale mõlemad pooled,“ lisas Loot.

Tegevuskava elluviimine toimub etapiviisiliselt ning mitmed tegevused täpsustatakse koostöös valitsusväliste partneritega käesoleva aasta lõpuks.

Riigisekretär moodustab tegevuskava ettevalmistamisel osalenud ministeeriumide kantsleritest ja valitsusväliste partnerite esindajatest avatud valitsemise partnerlust koordineeriva kogu, mille ülesanne on jälgida tegevuskava elluviimist.

Tegevuskava ettevalmistavatele aruteludele kutsus riigikantselei vabaühenduste avatud valitsemise partnerluse ümarlaua, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, poliitikauuringute keskuse Praxis, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja välisministeeriumi esindajad, samuti justiits-, majandus- ja kommunikatsiooni-, rahandus- ning siseministeeriumi kantslerid.

Nende partnerite koostöös valiti tegevuskava fookuseks kodanikke kaasavad ja avatud poliitikakujundamise protsessid, läbipaistev riigieelarve ja finantsjuhtimine ning kodanikest lähtuvad avalikud teenused.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega (AVP) 2012. aastal ning see ühendab hetkel 64 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Sarnaselt teiste avatud valitsemise partnerluses osalevate riikidega avaldatakse Eesti tegevuskava partnerluse kodulehel www.opengovpartnership.org.

Tegevuskava leiab aadressilt  www.valitsus.ee/avp