Valitsus kiitis heaks OECD riigivalitsemise raporti rakendamise tegevuskava

13.10.2011 | 14:39

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei eestvedamisel ja kantslerite koostöös on valminud kevadel esitletud OECD riigivalitsemise raporti „Ühtsema riigivalitsemise suunas“ elluviimise tegevuskava, mis sai tänasel valitsuskabineti nõupidamisel heakskiidu.

Tegevuskava eesmärk on koondada raporti põhjal nii juba teostatavad kui ka planeeritavad riigivalitsemise reformiplaanid ühte dokumenti, leppida kokku muudatuste eest vastutajad ja nende toimumise tähtajad ning luua ministeeriumideülene raamistik reformide elluviimiseks, uute algatuste läbiarutamiseks ja seireks.

Pärast raporti avaldamist arutasid ministeeriumide kantslerid Riigikantselei juhtimisel läbi olulisimad vajalikud muudatused Eesti valitsemiskorralduses ja leppisid kokku 14-s tegevusprioriteedis. Mitmed raporti soovitused toetasid valitsuse reformiplaane, mistõttu algas teatud valdkondades vahetult pärast raporti avaldamist kohe ka soovituste elluviimine.

Tegevuskava keskendub ennekõike kolmele laiemale teemale: keskvalitsuse paindlikkuse suurendamisele (valitsuse töökorralduse paindlikkus, avaliku teenistuse arendamine, tugiteenuste tsentraliseerimine), valitsuse strateegiliste eesmärkide selgemale määratlemisele ja tõhusamale elluviimisele ning avalike teenuste efektiivsemale pakkumisele (EL struktuurivahendite jaotamise põhimõtted, riigi teenuste parem koordineerimine, omavalitsuste koostöö toetamine).

Riigisekretär esitab kord poolaastas valitsuskabinetile ülevaate kavas sisalduvate reformide elluviimise seisust.

2011. aasta märtsis valmis OECD raport Eesti riigivalitsemise peamiste tugevuste ja väljakutsete kohta. OECD eksperdid analüüsisid keskvalitsuse toimimist ning avalike teenuste kvaliteetsema ja efektiivsema pakkumise võimalusi keskvalitsuse ja omavalitsuse tasandil ning nende koostöös.

Raporti peamine järeldus on, et Eesti valitsus toimis majanduskriisi ajal väga hästi, kuid võttes arvesse eelarvevahendite piiratust ja vähenevat tööealist elanikkonda ei saa Eesti endale lubada killustatust ja ametkondlikku lähenemist.

Tegevuskava on avaldatud Riigikantselei kodulehel.
OECD raport ja soovituste lühikokkuvõte
.
Riigikantselei 18.03.2011 pressiteade.

Täpsem info: Keit Kasemets, Riigikantselei strateegiadirektor, 693 5623, keit.kasemets@riigikantselei.ee

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee