Valitsus kiitis heaks riigivalitsemise arendamise tegevuskava

15.12.2014 | 15:50

Uudis
    • Jaga

OECD raportile tugineva tegevuskava peamine eesmärk on suurendada riigi pikaajaliste ja valdkonnaüleste probleemide lahendamise võimekust.

Kava koostamist juhtinud riigisekretär Heiki Loodi sõnul on tegevuskava eesmärk suurendada valitsuse prioriteetide elluviimise võimekust. „Seejuures jälgitakse, et kodanike ja ettevõtjate halduskoormus ei suurene, valitsussektori töötajate osakaal tööealisest elanikkonnast ei kasva ja valitsemissektori kulutuste osakaal SKPst suurene,“ lisas Loot. 

„Lahendamist vajavad probleemid on reeglina pikaajalist pühendumist nõudvad ja valdkondade ülesed, mistõttu on oluline arendada strateegilise analüüsi- ja koostöövõimet,“ ütles Loot. Peamiste muudatustena on tegevuskavas kirjeldatud seitse meedet: paindlikum valitsemiskorraldus, valdkonnaüleste programmide rahastamine ja tegevuspõhine eelarve, poliitikakujundamise võimekuse arendamine, temaatiliste rakkerühmade ja horisontaalsete võrgustike kasutamine, õiguskeskkonna ja õigusloome kvaliteedi arendamine olulistes valdkondades, riigi personalipoliitika kohandamine demograafiliste trendidega ja personali haldussuutlikkuse arendamine.

Tegevuskava elluviimist koordineerib juhtrühm, mida juhib riigisekretär ja kuhu kuuluvad rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, justiitsministeeriumi ning siseministeeriumi kantslerid ning Praxise, Eesti Koostöö Kogu ja Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindajad.

Kuna tegemist on riigivalitsemise ja haldusvõimekuse tugevdamise valdkonna tegevusi koondava dokumendiga, täidetakse sellega haldusvõimekuse valdkonnas ühtlasi ka Euroopa Liidu vahendite kasutuselevõtu eeltingimus ja kava elluviimine toimub peamiselt EL struktuurivahendite toel.

OECD 2011. aastal valminud raport „Ühtsema riigivalitsemise suunas“ on viimaste aastate kõige põhjalikum ja mahukam Eesti riigivalitsemise kohta koostatud analüüs.

OECD tööd raportiga toetas erinevate ministeeriumide asekantsleritest koosnev juhtrühm ja ekspertidest, ühiskondlikest partneritest ning ministeeriumide ametnikest koosnev konsultatsioonigrupp. Analüüsi koostamiseks viis OECD Eestis läbi umbes 140 intervjuud ning selle koostamises osales üle 20 eksperdi rohkem kui 10st OECD liikmesriigist.

Raporti soovituste elluviimiseks koostati samal aastal ka esimene tegevuskava, mille valitsus kiitis heaks 2011. aasta sügisel.

OECD raportist lähemalt: https://riigikantselei.ee/et/oecd-riigivalitsemise-raport