Valitsus kiitis heaks uue avatud valitsemise tegevuskava

30.06.2016 | 11:25

Uudis
    • Jaga

Riigi esindajate ja valitsusväliste partnerite koostöös valminud tegevuskava keskendub aastatel 2016–2018 poliitikakujundamise avatuse ja kaasatuse suurendamisele ning kodanikukesksete avalike teenuste arendamisele. 

Koostöös avatud valitsemise partnerluses (AVP) uue osapoolena osalevate omavalitsusliitudega toetatakse valminud tegevuskavas avatud valitsemise põhimõtete rakendamist kohalikul tasandil. Samuti uue osapoolena soovivad avatud seadusloome põhimõtteid edendada ka parlamendi esindajad.

Eri osapoolte tehtud ettepanekutele tuginedes otsustas avatud valitsemise partnerlust koordineeriv kogu uue tegevuskava prioriteetsuunad ning avatud ideekorjega koguti 33 ettepanekut konkreetseteks tegevusteks, nendele tuginedes otsustas koordineeriv kogu kavandada tegevuskavasse üheksa tegevust. Uus tegevuskava esitatakse AVP rahvusvahelisele sekretariaadile.

OECD värskelt avaldatud andmete järgi on kaasatus poliitikakujundamisse Eestis oluliselt tõusnud. OECD riikidega võrreldes on Eesti kuuendal kohal (38 riigi seas), eelmises raportis oli Eesti 33. kohal (36 riigi seas). Näitaja mõõdab kui kaugele kaasab täidesaatev võim seadusloomes osapooli, hinnatakse konsultatsioonimeetodeid, avatust, läbipaistvust ja tagasisidemehhanisme.

AVP koordineeriv kogu moodustati 2014. aasta septembris. Sinna kuuluvad nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad, sh vabaühenduste, tööandjate ja töövõtjate, 2016. aastast ka riigikogu ja kohalike omavalitsuste esindajad. Kogusse kuuluvad E-Riigi akadeemia, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste liidu, Eesti Koostöö Kogu, Avatud Eesti Fondi ja AVP ümarlaua, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Ametiühingute keskliidu, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Riigikogu, Eesti Linnade liidu, Maaomavalitsuste liidu esindajad ning justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning välisministeeriumi kantslerid, kogu tööd juhib riigisekretär.

Kogu ülesanne on koostada tegevuskava ja koordineerida selle elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid, samuti anda hinnang tegevuskava elluviimisele ning laialdaselt kajastada Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärke ja tegevusi.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab praegu 69 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osapooltega koostöös välja tegevuskava. Tegevuskava elluviimise hindamiseks koostatakse nii enesehindamise raport kui ka sõltumatu hinnang.

Uue tegevuskava leiab aadressilt: www.valitsus.ee/avp

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee