Valitsus kiitis heaks uuendatud "Eesti 2020" tegevuskava

14.05.2015 | 10:51

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks konkurentsivõime kava Eesti 2020 tegevuskava aastateks 2015-2020. See on Eesti riiklik reformikava strateegia Euroopa 2020 elluviimiseks, mis kiideti heaks 2011. aastal. Tegevuskava uuendatakse iga aasta kevadel.

Eesti 2020 on katusstrateegia Eesti konkurentsivõime tõstmiseks. Selle tegevuskava koondab endas meetmeid ja algatusi nii hariduse, tööturu, ettevõtluskeskkonna, transpordi kui energeetika ja riigi rahanduse valdkondadest koos tähtaegade ja vastutajatega, mis aitavad kaasa Eesti konkurentsivõime tõstmisele.

Uute tegevussuundadena käsitletakse tegevuskavas  näiteks üle 55-aastastele inimestele tööturuteenuste analüüsi, Eesti tööstuspoliitika rohelise raamatu väljatöötamise algatamist ning seatakse eesmärgiks suurendada ettevõtete osalust ülikoolide rakendusuuringutes.

Eesti 2020 tegevuskava uuendamisega täpsustatakse ja täiendatakse kava ning antakse ülevaade seniste meetmete ellurakendumisest. Tegevuskava uuendatakse paralleelselt ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ning stabiilsusprogrammi koostamisega. Lisaks võetakse tegevuskava uuendamisel arvesse 2014. aaasta suve ülemkogul kinnitatud riigipõhiseid soovitusi ja 2015. aasta märtsi ülemkogul heaks kiidetud prioriteete ning koostöös sotsiaalpartneritega 2014. aasta sügisel koostatud vahearuannet.

Eesti 2020 uuendamist ja elluviimist koordineerib riigisekretäri moodustatud ministeeriumidevaheline konkurentsivõime töörühm, mille tegevust toetab riigikantselei strateegiabüroo.

Uuendatud konkurentsivõime tegevuskavaga on võimalik tutvuda riigikantselei veebilehel: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020