Valitsus kinnitas avaliku teenistuse 2002. aasta koolitusprioriteedid

05.03.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 5. märtsil 2002. a. Vabariigi Valitsus kinnitas täna avaliku teenistuse 2002. aasta koolitusprioriteetideks haldusõiguse üldosa, elektroonilise asjaajamise, strateegilise juhtimise ning Euroopa Liidu alase koolituse. Ühtsed koolitusprioriteedid kehtestati esmakordselt vastavalt valitsuse poolt mullu kinnitatud avalike teenistujate koolitussüsteemi põhimõtetele. Koolitusprioriteetide kehtestamise eesmärk on parandada riigiasutuste vahelist koostööd, suurendada ametnike erialaseid teadmisi, olla kursis normdokumentides toimunud muudatustega ning iga-aastane selge rõhuasetuse seadmine ja koolitustegevuse eesmärkide seostamine Vabariigi Valitsuse kavandatavate tegevuste ja reformidega.

Haldusõiguse üldosa alase koolituse eesmärk on haldusõiguse üldosa seaduste (Haldusmenetluse seadus, Asendustäitmise ja sunniraha seadus, Riigivastutuse seadus jt) vastuvõtmisega kaasnevate mõjude selgitamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnikele. Koolitus peab andma süsteemse ülevaate haldusõiguse põhimõtetest ning looma eelduse nende igapäevaseks rakendamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste võtmeisikute ettevalmistamine elektroonilise asjaajamise rakendamiseks oma asutuses.

Elektroonilise asjaajamise alase koolituse prioriteetsus ja aktuaalsus 2002. aastal tuleneb Digitaalallkirja seaduse ja Avaliku teabe seaduse rakendamisega seotud nõuetest.

Strateegilise juhtimise alase koolituse eesmärk on strateegilise juhtimise tõhustamine ametiasutustes, rakendades ühtseid põhimõtteid asutuse tegevuse pikaajalisel planeerimisel, asutuse tegevusstrateegia ja eelarve kujundamisel, strateegiliste dokumentide koostamisel ja strateegia ellurakendamisel ning tulemuste hindamisel.

Euroopa Liidu alase koolituse prioriteetsus tuleneb Vabariigi Valitsuse 2002. - 2003. a tegevuskavast Euroopa Liitu integreerumiseks. Tagamaks Eesti valmisolekut Euroopa Liiduga liitumiseks on 2002. aasta tegevuskava rõhuasetus Eesti haldussuutlikkuse tõstmisel. Samuti on eemärgiks valmistada Eesti avalik teenistus ette Euroopa Liiduga liitumiseks, tagades eurointegratsiooni protsessiga seotud ametnikele piisavad teadmised ja oskused õigusaktide harmoneerimisel ja rakendamisel. 2002. aastal on prioriteetideks Euroopa Liidu alase seadusloomega ning poliitika rakendamise ja hindamisega tegelevate ametnike ning Eestit pärast liitumist Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides ning Euroopa Komisjoni komiteedes esindavate ametnike ettevalmistamine. Euroopa Liidu alase koolitustegevuse eesmärgid, prioriteedid ning nende elluviimise mehhanismid on sätestatud Ametnike eurokoolituse strateegias, mille kinnitas Kõrgemate ametnike nõukogu.

Avaliku teenistuse koolitusprioriteetide eesmärgiks on iga-aastase selge rõhuasetuse seadmine ja koolitustegevuse eesmärkide seostamine Vabariigi Valitsuse kavandatavate tegevuste ja reformidega. Koolitusprioriteetides määratakse avaliku teenistuse kui terviku seiskohast kõige olulisemad ja aktuaalsemad koolitusvaldkonnad ning valitsusasutused juhinduvad nendest oma teenistujate täienduskoolituse korraldamisel. Valitsuse poolt kinnitatud avalike teenistujate koolitussüsteemi põhimõtete kohaselt on riigikantselei ülesandeks ametnike koolituse koordineerimisel koostada iga-aastased avaliku teenistuse koolitusprioriteedid. Avaliku teenistuse koolitusprioriteedid 2002. aastal on üheks lähtekohaks ministeeriumide, ametite ja inspektsioonide ning maavalitsuste teenistujate koolituse kavandamisel ja läbiviimisel. Kohalikele omavalitsustele on dokumendis nimetatud koolitusprioriteedid soovituslikud.

Dokumendi koostas Riigikantselei töögrupp koostöös Rahandusministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajatega, lähtudes 2001. aasta sügisel ministeeriumide esitatud ettepanekutest avaliku teenistuse koolitusprioriteetide kohta.

Lähemat: Margus Nurk, Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna nõunik, margus.nurk@rk.ee, tel 693 5887.

Vaata lisaks: Avaliku teenistuse 2002. aasta koolitusprioriteedid
http://www.riigikantselei.ee/index.php?id=949  


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832