Valitsus tõhustab Eesti EL poliitika kujundamist ja elluviimist

13.09.2012 | 10:33

Uudis
    • Jaga

Valitsuse otsustas tänasel istungil muuta Eesti Euroopa Liidu (EL) otsustusprotsessis osalemist korraldava koordinatsioonikogu toimimise aluseid, et parandada EL suunalise poliitika kujundamist ja elluviimist.

Euroopa Liidu koordinatsioonikogu (KOK) moodustati 2005. aastal ministeeriumidevahelise komisjonina arvestades Eesti ELi liikmelisusest tulenevaid uusi kohustusi.

Valitsuse korraldusega ajakohastatakse KOKi eesmärke ja toimimise põhimõtteid, viies need kooskõlla kehtiva praktika, Eesti EL poliitika 2011–2015 suundade ja EL otsustusprotsessis toimunud arengutega.

Muudatuste eesmärk on otsustusprotsessides liikuda sekkuva tegutsemise juurest ennetavama ja algatuslikuma korralduse poole.

„Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemise kvaliteet ja sisukus saab paraneda, kui eesmärgid ja ootused on juba varajases faasis välja selgitatud,“ ütles Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Juhan Lepassaar.

Lisaks reageerivale koordinatsioonisüsteemile, mis seisneb peaasjalikult juba esitatud algatuste alusel Eesti seisukohtade kujundamise koordineerimises, tuleb enam tähelepanu pöörata ka Eesti enda strateegilisi eesmärke ning Euroopa Liidu poliitika suundi toetavate poliitikainitsiatiivide väljatöötamist ja elluviimist koordineeriva süsteemi tõhustamisele.

Senine EL poliitika elluviimist koordineerinud KOK muutub kahetasandiliseks: EL tulevikusuundumuste töörühma baasil luuakse poliitika planeerimise tasand ning praegu toimiva liikmeskonnaga koordinatsioonikogu jääb toimima KOKi poliitika koordineerimise tasandina.

Süveneb KOKi roll kinnistada ja arendada talle pandud funktsiooni tagada, et valitsuse istungile esitatavad Eesti seisukohtade eelnõud EL Ministrite Nõukogule oleks kooskõlas Eesti EL üldise poliitikaga. Kolmanda olulise muudatusena sätestatakse, et KOKi volitused ei lõppe uue valitsuse ametisse astumisel ning edaspidi ei ole sellisel juhul teha otsust koordinatsioonikogu tegevuse jätkamise kohta. See on vajalik, et KOKi ülesannete täitmine ja pädevus toimiks katkematult.

KOKi esimees on Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor. Poliitika planeerimise tasandi alalised liikmed on Välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö asekantsler, Rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler, Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures ja alalise esinduse asejuht (Coreper I saadik) ning Riigikantselei strateegiadirektor; poliitika planeerimise tasandi koosolekutel võivad liikmetena osaleda kõikide ministeeriumide asekantslerid, Riigikantselei direktorid, peaministri või ministrite nõunikud.

Poliitika koordineerimise tasandi alalisteks liikmeteks on kõikide ministeeriumide ametnikud, kes juhivad või koordineerivad ministeeriumi Euroopa Liidu suunalist tööd.

Koordinatsioonikogu tööd korraldab Riigikantselei.

Lisainfo: Juhan Lepassaar, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor, 693 5206, juhan.lepassaar@riigikantselei.ee

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee