Valitsus uuendas Eesti konkurentsivõime kava

05.05.2016 | 12:32

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ aastateks 2016–2020. Tegemist on 2011. aastal koostatud Eesti riikliku reformikavaga strateegia „Euroopa 2020“ elluviimiseks ja seda uuendatakse igal kevadel.

„Eesti 2020“ on katusstrateegia Eesti konkurentsivõime suurendamiseks. Selle tegevuskava koondab koos tähtaegade ja vastutajatega nii hariduse, tööturu, ettevõtluskeskkonna, transpordi kui ka energeetika ja riigi rahanduse valdkonnast meetmeid ja algatusi, mis aitavad kaasa Eesti konkurentsivõime paranemisele.

Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Henry Kattago tõi esile, et konkurentsivõime kava 2020. aasta põhieesmärkide – tootlikkuse paranemine 80 protsendini EL keskmisest ja tööhõive kasv 76 protsendini vanuserühmas 20–64 – trend on olnud positiivne ning 2015. aastaks seatud sihid on saavutatud.

„2020. aastaks püstitatud eesmärkide saavutamine eeldab mõjusamaid poliitikameetmeid, et tugevdada teadus- ja arendustegevuse ühiskondlikku ning majanduslikku mõju, suurendada inimeste elukestvas õppes osalemist ning hoida tööturu vajadustele vastavat hõivetaset,“ lisas Kattago. 

Kava uuendatakse paralleelselt valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammiga. Lisaks arvestatakse 2015. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumisel heaks kiidetud prioriteete ja 2015. aasta suvel kinnitatud riigipõhiseid soovitusi.

„Eesti 2020“ koostamine on osa Euroopa poolaastaga (ingl k European Semester) rakendatud tugevamast majanduskoordinatsioonist Euroopa Liidus. Kõik EL liikmesriigid esitavad igal kevadel Euroopa Komisjonile oma stabiilsus- või konvergentsiprogrammid ja riiklikud reformikavad. Euroopa Komisjon annab oma hinnangu Eesti reformikavale ja varasemate soovituste täitmisele mais. Juuni Euroopa Ülemkogu kohtumisel kinnitatakse uued riigipõhised suunised plaanide täiendamiseks.

Kava uuendamiseks konsulteeriti märtsis ja aprillis vastutavate ministeeriumide esindajate ja sotsiaalpartneritega. Eesti konkurentsivõime kava uuendamist ja elluviimist koordineerib riigikantselei strateegiabüroo.

Uuendatud konkurentsivõime kavaga on võimalik tutvuda riigikantselei veebilehel: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020

Lisainfo: Henry Kattago, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5629