Valmis Eesti säästva arengu strateegia analüüs

30.11.2016 | 14:41

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon tutvustas täna Eesti säästva arengu strateegia "Säästev Eesti 21" aja- ja asjakohasuse analüüsi tulemusi, et võrrelda seda Eesti hetkeolukorra ja ÜRO uute säästva arengu eesmärkidega.

Võrreldes 2005. aastaga, mil Eesti säästva arengu riiklik strateegia valmis, on toimunud rida olulisi muudatusi nii globaalses ja regionaalses arengus kui ka Eesti rahvusvahelises võrdluses.

Uute teemadena on esile tõusnud rändekriis Euroopas ning muudatused piiriülese rände iseloomus, samuti interneti ja tehnoloogia areng, muutused rahvusvahelistes suhetes ja valitsemises, kodanikuühiskonna suurenemises ja kliima küsimustes.

Eesti asend rahvusvahelises võrdluses on mitmes säästva arengu valdkonnas – eelkõige heaolu kasvu valdkonnas, aga samuti kodanikuühiskonna arengu, sotsiaalse kaasatuse ja valitsemise kvaliteedi vallas – märkimisväärselt paranenud. Samas on ka valdkondi, milles teistele Euroopa riikidele järele jõudmiseks tuleb jõupingutusi suurendada, näiteks oodatav eluiga, sooline palgalõhe ning majanduse energia- ja ressursimahukus.

Analüüsi kohaselt on Eesti säästva arengu strateegia neli põhieesmärki – kultuuriruumi elujõulisus, heaolu kasv, sidus ühiskond, ökoloogiline tasakaal – endiselt aja- ja asjakohased kuid valdkondade siseselt saaks teha olulisi täpsustusi.

Säästva arengu komisjoni esimehe Kaja Petersoni arvates on strateegia  oluline Eesti arenguvisiooni dokument ning tuleviku arengu teekaarti on vaja ka edaspidi. „Säästva arengu põhimõtete jälgimine oluliste otsuste tegemisel aitab kaasa  Eesti arengule ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide täitmisele,“ sõnas Peterson. 

2005. aastal Riigikogus vastu  võetud strateegia „Säästev Eesti 21“ aja- ja asjakohasuse analüüsi algatas Eesti säästva arengu komisjon ning viis läbi Tartu Ülikool koos Säästva Eesti instituudiga. Töös analüüsitakse strateegiat võrreldes uute globaalsete arengutrendide, Eesti sisemise arengu ja ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030. aasta eesmärkidega.

Eesti säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Uuringu kokkuvõtte leiab siit.

Lisainfo:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee