Newton

Newton programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Osalejad

Konkurss viiendasse avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton oli rekordilise kandidaatide arvuga - Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskusele laekus üle 90 kandideerimistaotluse. Ligi pool programmi pürgijaist pääses edasi järgmisse vooru, kus toimusid psühhomeetrilised testid ja grupiintervjuud. 2019 augusti lõpus alustas oma põnevat ja arendavat teekonda Newton V programmis 21 osalejat. Programmi viivad ellu SA Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Taltechi Ragnar Nurkse valitsemise ja innovatsiooni instituut.

Andre Veskioja
Antti Tooming
Erje Mettas
Hannes Möllits
Heidy Roosimägi
Häli Tarum
Jako Salla

Kati Reitsak
Katrin Juhandi
Liina Kanter
Mai-Liis Palginõmm
Margus Arm
Mari-Liis Sööt
Marilin Mihkelson

Marko Rüü
Mart Vain
Mirjam Rääbis
Nele Labi
Silver Tammik
Tarmo Tulva
Tuuli Räim

Programmi ülesehitus

Newton V on aastane avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvuprogramm, mis arendab avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudeli alusel osalejate digi- ja juhtimisalaseid oskuseid. Õppetöö toimub ajavahemikus september 2019 - juuni 2020. Ühe mooduli kogumaht on 5-6 koolituspäeva. 

 • I moodul

  „Tippjuht kui tuleviku kujundaja ja väärtuse looja“ viiakse läbi perioodil september - november 2019. Mooduli jooksul tutvustatakse osalejatele globaalseid ja lokaalseid trende, jagatakse neile teadmisi ja parimaid praktikaid riigi strateegilise planeerimise põhimõtete ning poliitikakujundamise tänapäevaste võimaluste ja vormide kohta, selgitatakse valdkondade vahelisi seoseid, suunatakse tegema valdkonnaülest ja rahvusvahelist koostööd ning kaasama tegevuskavade ja teenuste väljatöötamisel meeskondi ja sihtrühmi.
 • II moodul

  „Tippjuht kui IKT-teadlik innovatsiooni vedaja“ on kavandatud perioodiks detsember 2019 - veebruar 2020.  Mooduli jooksul tutvustatakse osalejatele tehnoloogiatrende, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid innovaatiliste lahenduste juurutamise, kliendikesksete teenuste ja protsesside arendamise, andmehalduse ja –analüütika kasutamise, digipöörde korraldamise ning küberturvalisuse tagamise põhimõtete ja -võtete kohta. Lisaks suunatakse osalejaid innovatsiooni soosiva töökorralduse loomisele, õppimise, loovuse ja eksperimenteerimise kasutamisele.
 • III moodul

  „Tippjuht kui tulemuste saavutaja ja tööõnne hoidja“ viiakse läbi perioodil märts - mai 2020. Osalejatele tutvustatakse tänapäevaseid juhtimisteooriaid ning tulemusjuhtimise põhimõtteid ja –võtteid, jagatakse teadmisi ja parimaid praktikaid selle kohta, kuidas teha võtmetulemused mõõdetavaks, kuidas jälgida tulemuste saavutamist ning kohandada vajadusel eesmärke, kuidas anda meeskonnaliikmeile tegevusvabadust ning jagada neile konstruktiivset kriitikat ja tunnustust, kuidas lahendada konflikte ja toetada töötajate arengut ning kuidas luua tänapäevaste töömustritega arvestavat töökorraldust.
 • IV moodul

  „Tippjuht kui enesearendaja“ jooksul viiakse läbi osalejate 360°-hindamine, pakutakse neile  enesejuhtimise ja enesearengu teemalisi seminare ja töötube ning vajadusel coachi tuge.

Arenguprogrammi eesmärgid on:

 • valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele;
 • motiveerida osalejaid siduma oma tulevikuplaane avaliku teenistusega ning tõsta nende valmisolekut võtta suuremat vastutust oma töövaldkonnas;

 

 • kujundada ühtseid väärtusi ja arendada koostööoskusi;
 • toetada nutikamat riigivalitsemist, kasvatades avalikule teenistusele infoühiskonnas vabalt orienteeruvaid ning innovaatiliselt tegutsevaid uue põlvkonna tippjuhte.

Newton programmi vilistlastelt

Tippjuhi kompetentside lihvimine

Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler, Newton I vilistlane:
„Newton programm andis süsteemse ja läbimõeldud ülevaate kompetentsidest, mida tippjuht vajab, lisas uusi teadmisi ning aitas kinnistada juba teadaolevat. Koolituste kõrval oli tegu ägeda ja rikastava võrgustiku ehitamise programmiga. Oluline on ju ka üksteiselt, kaasosalistelt õppimine – see aitas mõista paremini, kuidas teised poliitikavaldkonnad toimivad.“

Suunanäitaja karjääri kujundamisel

Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kantsler, Newton II vilistlane:
„Minu jaoks oli Newton programm suunanäitaja ning andis enesekindlust mõelda, et äkki minus on ainest tippjuhiks. Teooria ja praktika poolest tasakaalus programm annab kätte tee- või niidiotsad, mida mööda on võimalik soovi ja huvi korral iseseisvalt ning põhjalikumalt minna. Oli põnev saada osa strateegilise planeerimise, protsesside ja inimeste juhtimise teooriatest, millega mul varasem kokkupuude praktiliselt puudus."

Tugi võrgustiku loomisel

Klen Jäärats, Riigikantselei EL asjade direktor, Newton III vilistlane: 
„Parim osa Newton programmist olid fantastilised inimesed – kursusel osalejad  ja ettevõtmiste korraldajad, kellega sõlmitud tutvused ja jutuajamised lisasid koolitusele vürtsi juurde! Newtoni kogemus andis mulle vaimse valmisoleku kandideerida tippjuhiks ning oli tõhusaks toeks teekonnal, mis pakkus võimaluse vedada „sajandi projektiks“ nimetatud Eesti EL eesistumist.“

Hüpe mugavustsoonist välja

Merike Jürilo, endine Terviseameti peadirektor, Newton IV vilistlane:
„Newton programm viis meid mugavustsoonist välja ning pakkus uute teadmiste ja tutvuste kõrval ohtralt elutervet diskussiooni, mis tõi mulle tagasi töörutiinis kaduma läinud vabaduse tunde. Minu hinnangul oli tegu hästi läbi komponeeritud kvaliteetse täiendkoolitusega, millele andis palju juurde ka suurepärane osalejate meeskond. Erinevate valdkondade inimesed, praktilised näited teooriat ilmestamas – see kinnitas, et maailm on võimalusi täis, oluline on mõtlemis- ja tegutsemisjulgus ning hoolimine.“

Newton programm

Programmi missioon on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Järelkasvuprogrammi Newton on tänaseks läbi viidud viiel korral: 2008-2009 koostöös EBS Juhtimiskoolituse Keskusega, 2010-2011 koostöös Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskusega, 2012-2013 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis, 2016. aastal koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja Eesti Disainikeskusega ning 2019-2020 koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis ja TalTech R. Nurkse Innovatsiooni ja valitsemise instituudiga.

Programmi on 12 aasta jooksul edukalt lõpetanud 106 potentsiaalset tulevast tippjuhti, kellest ca 60 protsenti on teinud programmi lõppedes läbi positiivse karjäärimuutuse. Enam kui kümnendik Newton programmi läbinuist – kokku 12 programmi vilistlast - on valitud Eesti avaliku teenistuse tippjuhiks.

Juhtimisvõimekuse arendamisega avalikus teenistuses tegelevad nii Rahandusministeerium kui Riigikantselei. Rahandusministeeriumi peamises fookuses on keskastmejuhtide juhtimisalaste kompetentside arendamine ning selleks on välja töötatud keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA. Riigikantselei tegeleb tippjuhtide  juhtimisvõimekuse arendamisega ning tippjuhtide järelkasvuga.

Programm sai nime teadlase Isaac Newtoni järgi, kellelt on pärit kiirenduse valem.

Viimati uuendatud 02.10.2020