Tippjuhtide värbamine ja valik

Avaliku teenistuse avatuse, läbipaistvuse, kompetentsuse ning poliitilise neutraalsuse tagamiseks korraldatakse tippjuhtide ametikohtadele avalikud konkursid, mille kuulutab välja riigisekretär.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale võivad kandideerida Eesti kodanikud, kes vastavad teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduse ja Vabariigi Valitsuse määruse nõuetele. Kandidaatidel peab olema piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus ning tööks vajalikud kompetentsid vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Avaliku konkursi tippjuhi ametikohale viib läbi avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Konkursi korraldus

Konkursi ametikohale kuulutab välja riigisekretär. 

Konkursi korraldaval koosolekul vaatab valikukomisjon läbi konkursile esitatud avaldused ning otsustab, millised hindamisvoorud korraldatakse.

Kandidaatide hindamise meetodid ja hindamisvoorude arv sõltuvad konkursist, kandideerimisavalduste hulgast ja kandidaatide tasemest. Kõige enam kasutatatakse erinevaid intervjuusid ja psühhomeetrilisi teste, kuid võimalik on ka kombinatsioon mitmete teiste meetoditega nagu näiteks praktilised ülesanded, simulatsioonid, käitumisülesanded, keele vms testid, küsimustikud, taustauuring jne.

Esitatavad dokumendid


Avalikul konkursil kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:

Mees kirjutamas paberile teksti

Dokumentide esitamise tähtaeg

Konkursikuulutuse avaldamise hetkest alates on dokumentide esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat. Dokumentide esitamise tähtaeg on kirjas konkursikuulutuses.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid võib saata e-postiga (digitaalselt allkirjastatuna), posti teel või tuua konkursikuulutuses märgitud aadressil.

Konkursil osalema lubatakse kandidaadid, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt.

Tähtaegselt esitatuks loetakse dokumendid, mis on:

  • jõudnud Riigikantselei serverisse konkursikuulutuses märgitud tähtajal hiljemalt kell 00:00 (Riigikantselei serveri kella järgi, kandidaadile saadetakse kinnitus tema dokumentide laekumise kohta);
  • postitatud hiljemalt konkursikuulutuses märgitud tähtajal (postitempli kuupäev);
  • toodud isiklikult konkursikuulutuses märgitud aadressil (tööpäeviti ajavahemikus kell 8:30-18:00).

Kui dokumentide tähtajaks esitamine ei ole mõjuval põhjusel võimalik ja dokumendid on laekunud hilinenult, saab vastavalt haldusmenetluse seadusesele taotleda tähtaja ennistamist. Tippjuhtide valikukomisjon otsustab, kas ennistustaotlus on põhjendatud ning kas kandidaat lubatakse avalikul konkursil osalema.

 

Kui dokumendid on esitatud tähtaegselt, kuid mõningate puudustega, annab valikukomisjon kandidaadile puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puudused määratud aja jooksul kõrvaldatakse, loetakse dokumendid tähtajaks esitatuks.

Tulenevalt võrdse kohtlemise põhimõttest tuleb konkursil, kus on nõutud essee esitamine, esitada see tähtaegselt või taotleda ennistamist. Essee hiljem esitamine ei ole puuduste kõrvaldamine.

Konkursi tulemuste teatavakstegemine


Igale konkursil osalenud kandidaadile teatatakse kirjalikult tema kohta tehtud otsus. Igale kandidaadile teatatakse pärast konkursi lõppu kirjalikult ka selle lõpptulemusest.

Ametisse nimetamine


Tippjuhtide valikukomison esitab ametikohale nimetamise õigust omavale isikule (ministrile) kuni kolm kandidaati. Kandidaadi nimetab ametisse nimetab komisjoni poolt esitatud isikute hulgast ametisse ühe kandidaadi. 

Konkursi luhtumine


Konkurss loetakse luhtunuks, kui sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, kui ühtegi sobivat kandidaati ei leidunud ja komisjon loobub  kandidaadi esitamisest ning ka juhul kui minister ei nimeta esitatud kandidaati ametisse.

Kandidaadi õigused:

  • saada teavet ametikohale esitatud nõuete kohta;
  • anda intervjuude käigus täiendavaid selgitusi;
  • küsida komisjonilt teavet või selgitusi;
  • loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
  • tutvuda konkursi käigus tema poolt tehtud testide tulemustega ning saada teada teda puudutavatest komisjoni otsustest ;
  • taotleda konkursi korraldamise uue aja määramist seoses ootamatult tekkinud takistusega;
  • pöörduda kohtu poole.
Kaks meest vaatamas skeeme seina peal
Käimasolevad konkursid

Avaliku teenistuse avatuse, läbipaistvuse, kompetentsuse ning poliitilise neutraalsuse tagamiseks korraldatakse tippjuhtide ametikohtadele avalikud konkursid, mille kuulutab välja riigisekretär.

Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon

Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni (valikukomisjoni) eesmärk on tihedas koostöös asutusega leida sobivaimad kandidaadid vabadele tippjuhi ametikohtadele.  

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele viib valikukomisjon läbi avalikke konkursse ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, Riigikantselei direktori, ameti ja inspektsiooni peadirektori ning avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud valitsusasutuse juhtide ametikohtadele.

Tippjuhtide valikukomisjoni koosseisu määrab Vabariigi Valitsus.

Valikukomisjoni liikmed 

Taimar Peterkop, riigisekretär - komisjoni esimees

Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler - komisjoni aseesimees

Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja - komisjoni sekretär

Marika Priske, Sotsiaalministeeriumi kantsler

Valdur Laid, Maksu- ja Tolliameti peadirektor

Riina Varts, personalijuhtimise tunnustatud ekspert

Tippjuhi ametikohale vastava ministeeriumi kantsler

Tippjuhtide valikukomisjoni arvamused kantsleri kandidaatide kohta

Avaliku teenistuse seaduse § 22 järgi nimetab ministeeriumi kantsleri ametisse Vabariigi Valitsus, kuulates ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse. Tippjuhtide valikukomisjoni lõppotsus kandidaadi sobivuse kohta avaldatakse Riigikantselei veebilehel.

9.01.2020 - Seoses vajadusega nimetada ametisse Maaeluministeeriumi kantsler, teatas maaeluminister Arvo Alles komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Tiina Saron Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 3. jaanuari 2020. a koosolekul ning otsustas: Tiina Saron sobib maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale.

24.01.2019 - Seoses Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varraku ametist lahkumisega, teatas haridus-ja teadusminister Mailis Reps komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada kantsleri ametikohale Mart Laidmetsa ning palus tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 23. jaanuari 2019. a koosolekul ning otsustas: Mart Laidmets sobib Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsleri ametikohale

20.12.2018 - Seoses Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Merike Saksa sooviga ametist lahkuda, teatasid majandus-ja taristuminister Kadri Simson ning ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Ando Leppiman kantsleri ametikohale ning palusid tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 12. detsembri 2018 koosolekul ning otsustas: Ando Leppiman sobib Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsleri ametikohale.

29.11.2018 - Seoses Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske ametiaja lõppemisega 13. juulil 2019. a., teatasid sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja tervise- ja tööminister Riina Sikkut komisjoni esimehele oma kavatsusest teha Vabariigi Valitsusele ettepanek nimetada Marika Priske kantsleri ametikohale ka saabuval ametiajal ning palusid tippjuhtide valikukomisjonil anda tema sobivuse kohta oma arvamus.

Komisjon hindas kandidaadi ametikohale sobivust 30. oktoobri 2018 koosolekul ning otsustas: Marika Priske sobib Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale.

Viimati uuendatud 22.09.2020