Avaliku teenistuse tippjuhid

Eesti avalikus teenistuses on ligi 100 tippjuhti, kes töötavad ühtse meeskonnana riigi strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel. Juhid on Eesti avaliku teenistuse üks olulisemaid ressursse. Nende eestvedamisest, eeskujust ja võimekusest sõltub kogu organisatsiooni edukus.

Avaliku teenistuse tippjuhid on ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, Riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Tippjuhte ühendab soov teha väljakutseid pakkuvat ja vastutusrikast tööd, osaleda Eesti tulevikku kujundavate otsuste tegemisel, panustada rahvusvahelisse koostöösse ja aidata kaasa Eesti riigi arengule.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhil peab olema teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja võõrkeelte oskus ning tööks vajalikud kompetentsid vastavalt Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.

Purjekad Tallinna lahel

Tippjuhtide värbamine ja valik

Eesti avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale võivad kandideerida Eesti kodanikud, kes vastavad teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses ja Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud nõuetele.

Loe veel
Rulataja Tallinna sadamas

Tippjuhtide arendamine ja hindamine

Tippjuhtide kompetentsikeskus nõustab tippjuhte nende arendamisel ning pakub ja korraldab tippjuhtidele erinevaid arendustegevusi. Arendustegevustena käsitatakse näiteks koolitusi, mentorlust, konsulteerimist, stažeerimist, arenguprogramme jmt.

Loe veel
Mees puud hööveldamas

Tippjuhtide kompetentsimudel

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel koosneb kuuest kompetentsist, mis on kirjeldatud mõjusate ja mõjutute tegevustega.

Loe veel
Kuuseistikud lagedal väljal

Tippjuhtide järelkasv

Järlekasvuprogrammide eesmärk on valmistada ette potentsiaalseid tippjuhte Eesti avalikule teenistusele ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

Loe veel
Inimesed laskmas spordisaalis vibu

Konkursid

Avaliku teenistuse avatuse, läbipaistvuse, kompetentsuse ning poliitilise neutraalsuse tagamiseks korraldatakse tippjuhtide ametikohtadele avalikud konkursid, mille kuulutab välja riigisekretär.

Tippjuhtide kompetentsikeskus

Tippjuhtide kompetentsikeskus on Riigikantselei struktuuriüksus, mille põhiülesanne on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine, valik ja arendamine.

Keskus toetab tippjuhtide valikut, sh korraldab tippjuhtide värbamiseks ja valikuks sobivate tegevuspõhimõtete ja meetodite väljatöötamist ning teenindab avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni.

Keskus korraldab ka tippjuhtide arendamist, sh tippjuhtide hindamist, haldab ja arendab e-kompetentsikeskust, analüüsib tippjuhtide arenguvajadusi, nõustab tippjuhte nende arendamisel ning pakub ja korraldab neile selleks vajalikke arendustegevusi.

Keskus teeb koostööd teiste riikide avaliku teenistuse tippjuhtide arendamise eest vastutavate ametkondadega ning osaleb vastavates Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste võrgustike töös.

Viimati uuendatud 23.03.2021