Eelnõude ettevalmistamine

Valitsuse töös on juurdunud põhimõte, et valitsus teeb otsuseid konsensuslikult. Seetõttu püütakse otsustusprotsessi kõikidel etappidel saavutada kõigi poolte vahel üksmeelt. Paljude poolte kaasamine otsuste ettevalmistamisse, mõjude hindamine ja kooskõlastamine aitavad ka tagada otsuste võimalikult head kvaliteeti. Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate küsimuste, Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumentide ning ministri määruste ja muude dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, esitamine ja edastamine.

Otsuste ettevalmistamine ja kooskõlastamine

Ministri otsustatava või valitsusele esitatava küsimuse ettevalmistamisel peab ettevalmistaja tegema aegsasti koostööd teiste ministeeriumide ja Riigikantseleiga ning vajaduse korral teiste asjaomaste avalik-õiguslike institutsioonide ja kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilise liiduga. Samuti tuleb eelnõu või muu küsimuse ettevalmistamisse kaasata asjassepuutuvad huvirühmad vastavalt kaasamise heale tavale.

Valitsusele esitatav eelnõu või küsimus tuleb kooskõlastada teiste ministeeriumide ja Riigikantseleiga, kui neile on eelnõus ette nähtud kohustusi või kui esitatav eelnõu puudutab nende valitsemisala või ülesandeid. Samuti tuleb eelnõu kooskõlastada kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilise liiduga, kui eelnõu puudutab kohaliku omavalitsuse õigusi, kohustusi ja ülesandeid või kohaliku elu korraldust. 

Eelnõud ja muud küsimused kooskõlastatakse üldjuhul eelnõude infosüsteemis.

Valitsusele esitatakse arutamiseks ja otsustamiseks:

  • seaduste, Riigikogu otsuste ning valitsuse määruste ja korralduste eelnõud
  • seisukohad ja ülevaated Euroopa Liidu asjade kohta
  • olulise tähtsusega sise- või välispoliitilised küsimused
  • muud õigusaktidest tulenevalt valitsuse pädevusse kuuluvad küsimused

Minister võib esitada valitsusele arutamiseks ja seisukoha kujundamiseks ka muid oma pädevusse kuuluvaid küsimusi. Otsuse küsimuse istungi päevakorda arvamise kohta teeb peaminister.

Euroopa Liidu asjad, mis tuleb valitsusele esitada, määrab Riigikantselei Euroopa Liidu koordinatsioonikogu ettepanekul.

Eelnõude infosüsteem

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate küsimuste, Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumentide ning ministri määruste ja muude dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, esitamine ja edastamine.

EIS-is on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlusi ning leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta arvamusi esitada. Lisaks saab eelnõu koostaja EISi kaudu esitada eelnõu avalikule konsultatsioonile osalusveebi osale.ee.

Esitamine

Valitsuse otsustusprotsessis kasutatakse elektroonilisi dokumente. Ministeeriumid saadavad eelnõud ja nende juurde kuuluvad dokumendid Riigikantseleile üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna. Paberkandjal võib dokumente esitada vaid põhjendatud erandjuhtudel tulenevalt õigusaktist või tehnilistest põhjustest.

Valitsusele esitatavad dokumendid allkirjastab digitaalselt minister ise või ministri poolt volitatud ametnik. Dokumendid esitatakse valitsusele EISi kaudu.

Valitsusele esitatavad eelnõud ja muud küsimused tuleb esitada piisavalt varakult, et enne arutelu oleks Riigikantseleil ning ministeeriumidel, Riigikontrollil ja Õiguskantsleri Kantseleil võimalik need mõistliku aja jooksul sisuliselt läbi vaadata. Üldjuhul esitatakse dokumendid Riigikantseleile vähemalt seitse kalendripäeva enne valitsuse istungi toimumise päeva.

Viimati uuendatud 19.02.2021