Valitsuskommunikatsiooni arendamine ja koostöö asutustega

Valitsuse kommunikatsioonibüroo eesmärk on tagada, et inimesed saaksid valitsuse ja valitsusasutuste tegevuse kohta arusaadavat ja üheselt mõistetavat infot. Kommunikatsioonibüroo koordineerib ministeeriumide kommunikatsioonitegevusi ja põhimõtteid ning koolitab valdkonnas töötavaid spetsialiste.

Koostöö Riigikantselei ja ministeeriumide vahel

Valitsuse ja valitsusasutuse avalik suhtlus saab olla edukas vaid siis, kui nende kommunikatsiooniüksused teevad head omavahelist koostööd. Järjepidev tööalane infovahetus kolleegidega aitab vältida olukorda, kus valitsusasutused annavad vasturääkivat teavet. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo koordineerib valitsuskommunikatsiooni. Selleks tagame koostöös ministeeriumidega avalikkuse ühtse ja avatud teavitamise valitsuse otsustest ja tegevusest. Ministeeriumidel on kohustus  informeerida aegsasti riigikantseleid oma valitsemisalas valitsuse pädevusse kuuluvatest küsimustest, mis vajavad avalikkuse teavitamist. Riigikantseleil on õigus anda teistele valitsusasutustele valitsuskommunikatsiooni korraldamiseks juhiseid.

On tavaks, et teist asutust puudutava meediapäringu saamisel teavitab pressiesindaja viivitamatult selle asutuse kommunikatsiooniüksust ning mitut ametkonda puudutava küsimuse puhul teavitavad kõik osapooled sellest üksteist ning arutavad selle omavahel läbi.

Koostöö ministeeriumi ja valitsemisala asutuste vahel

Ministeeriumi kommunikatsiooniüksus koordineerib kommunikatsioonialast koostööd ministeeriumi valitsemisalas. Ministeeriumi kommunikatsiooniüksused korraldavad valitsemisala asutustes töötavate kolleegidega korrapäraseid töönõupidamisi ja ühiseid koolitusi ning teevad koostööd teabevahetuse parandamiseks, näiteks ühtlustavad valitsemisala asutuste veebilehtede sisu ja kujundust või kasutavad ühist meililisti. 

Valitsusportaal

2014. aastal loodud valitsusportaal koondab valitsusasutuste veebilehti. Portaal on valitsuskommunikatsiooni keskne infokanal, kus asutused avaldavad uudiseid, selgitavad poliitikaid ja kordasid ning veebilehe külastajad saavad tellida teavitusi.

valitsus.ee

Kommunikatsioonikeskus

Riigikantselei on koondanud kommunikatsiooni asjatundjad ja praktikud kommunikatsioonkeskuse reservi. Koos valmistutakse kriisaegseks tegutsemiseks, koolitutakse ja harjutatakse. Kriisi tekkimisel saab vajadusel kutsuda kokku kommunikatsioonistaap.

Loe veel

Visuaalne identiteet

Kolme lõviga riigivapi  alt teostatakse riigivõimu ning suheldakse avalikkusega. Valitsusasutuste ühist visuaalset identiteeti rakendatakse kõikidel infokandjatel. Suhtluskeskkonnad ja vajadused muutuvad, seepärast arendatakse ka ühist visuaalset identiteeti.

Loe veel

Valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu (VKKK)

Info vahetamiseks ja kommunikatsioonitegevuste korraldamiseks käib üle nädala Stenbocki majas koos valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu, mille pädevuses on arutada valitsuskommunikatsiooni teemasid, teha ettepanekuid valdkonna töökorraldust reguleerivate juhiste kehtestamiseks, nõustada riigikantseleid valitsuskommunikatsiooni puudutavate õigusaktide muutmisel ja kehtestamisel ning arutada ja võtta seisukohti valitsuskommunikatsiooni puudutavatel päevakajalistel teemadel.

Koordinatsioonikogu töökohtumisi juhib valitsuskommunikatsiooni direktor ning sinna kuuluvad ex officio alaliselt kõigi ministeeriumide kommunikatsiooniüksuste juhid. Valitsuskommunikatsiooni koordinatsioonikogu töösse on kaasatud ka õiguskantsleri avalike suhete nõunik ja riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja.

Digitaalse kommunikatsiooni töörühm (digikom)

Ennekõike valitsusportaaliga seotud info vahetamiseks ja tegevuste korraldamiseks käib kord kuus koos digitaalse valitsuskommunikatsiooni töörühm. Töörühmas tutvustatakse valitsusportaali arendamisega seotud ettepanekuid, loodud uuendusi ning antakse tagasisidet portaali üldise kohta. Töörühma arutab läbi ning nõustab valitsuskommunikatsioonibürood, milliseid koolitusi ja seminare on vaja korraldada veebitoimetajatele. 

Töörühma kuuluvad ex officio alaliselt kõigi ministeeriumide veebide peatoimetajad ning IT arendusnõunikud.

Viimati uuendatud 23.03.2021