Valitsuse istungi töökorraldus

Vabariigi Valitsuse korralised istungid toimuvad tavaliselt üks kord nädalas, neljapäeviti algusega kell 10 Stenbocki majas. Vabariigi Valitsuse istungi kutsub kokku peaminister, peaminister kinnitab ka istungi päevakorra. Valitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa peale peaministri vähemalt pool valitsuse koosseisust.

Istungi toimumine

Vabariigi Valitsuse istungid toimuvad tavapäraselt neljapäeviti algusega kell 10 Stenbocki majas. Peaminister võib muuta istungi toimumise aega ja kohta. Näiteks võib istungi läbi viia ka sidevahendite kaudu.

Valitsuse istungit juhatab peaminister, tema äraolekul teda asendav minister. Vabariigi Valitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa peale peaministri vähemalt pool valitsuse koosseisust. Valitsuse istungist võtab peale ministrite sõnaõigusega osa riigisekretär, õiguskantsler ja riigikontrolör.

Päevakorrapunktid, mida ükski minister ei soovi aruteluks avada, loeb istungi juhataja vastu võetuks. Päevakorrapunkti arutamine algab üldjuhul eelnõu esitanud ministri lühiettekandega, millele järgnevad istungil osalejate küsimused või sõnavõtud. Istungi juhataja võib anda sõna ka istungi juures viibivatele isikutele.

Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Päevakord

Peaminister kinnitab päevakorra üldjuhul üks päev enne istungi toimumist. Ettevalmistused eeloleva istungi päevakorra kinnitamiseks algavad kohe peale neljapäevast valitsuse istungit. Selleks esitavad ministeeriumid vastavad eelnõud ja muud dokumendid Riigikantseleile. Esmaspäeval vaatavad ministeerimide kantslerid läbi kõik valitsusele esitatud asjad. Teisipäeva hommikul vaatab peaminister läbi kõik Riigikantseleis olevad valitsusele esitatud asjad ning vajadusel saab asju veel täiendada ja muuta. Riigikantselei koostab päevakorra kava, mille kinnitab peaminister kolmapäeval. Peaministrile jääb õigus teha muudatusi kinnitatud päevakorras enne istungit.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab kolmapäeval istungi kommenteeritud päevakorra.

Istungi protokollimine

Valitsus teeb oma otsused peaministri või asjaomase ministri ettepanekul. On kujunenud tavaks, et valitsus teeb otsuseid ühehäälselt. Hääletamine, kui see osutub vajalikuks, on avalik. Otsused tehakse istungil osalevate valitsusliikmete häälteenamusega. Otsuse vastuvõtmist kinnitab istungi juhataja haamrilöögiga.

Valitsuse istungi protokolli koostab Riigikantselei viivitamata pärast istungit. Protokolli kantakse lisaks üldandmetele iga päevakorrapunkti kohta vastuvõetud seisukohad ja otsused. Protokoll koostatakse elektrooniliselt ning sellele kirjutavad alla peaminister ja riigisekretär.

Õigusaktide vormistamine ja allkirjastamine

Valitsuse istungil vastuvõetud määrused ja korraldused vormistab allakirjutamiseks Riigikantselei. 

Valitsuse määrustele kirjutavad alla peaminister, asjaomane minister ja riigisekretär, korraldustele peaminister ja riigisekretär. Valitsuse õigusaktid allkirjastatakse digitaalselt.

Valitsuse õigusaktid saavad kuupäeva ja numbri peaministri allkirja andmise päeval.

Valitsuse istungite infosüsteem

Otsuste tegemisel abistab Eesti valitsust alates Stenbocki majja asumisest 2000. aastal töövahend, mille ametlik nimetus on valitsuse istungite infosüsteem. Igapäevases suhtluses kasutavad ministrid ja ametnikud selle nime lühendit VIIS. 

E-valitsuse süsteem on muutnud valitsuse töö lisaks keskkonnasäästlikkusele ka oluliselt efektiivsemaks. Istungil osalejatel on võimalik juba enne istungi toimumist korraldada materjalide nii-öelda elektrooniline arutelu, avaldada arvamust ja esitada oma seisukohti eelnõude osas. 

Infosüsteem aitab tagada ka valitsuse otsuste parema kvaliteedi. Ministrid, õiguskantsler, riigikontrolör ja ministeeriumide ametnikud saavad interneti kaudu eelnevalt ülevaate arutatavatest punktidest, teostada kiirelt otsinguid materjalides, olla istungi käigus paremini informeeritud ning vältida vigade sattumist eelnõudesse. Infosüsteemis on kättesaadavad kõik istungi materjalid aastast 2000.

Viimati uuendatud 13.10.2021