Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhis

Valitsus ja valitsusasutused töötavad tervikuna ühiste eesmärkide nimel ja see peab kajastuma ka visuaalselt. Valitsuse kommunikatsioonibüroo koordineerib valitsusasutuste ühtse visuaalse identiteedi loomist ja selle kasutusele võtmist.

Valitsusasutuste visuaalne identiteet ühendab valitsusasutused üheks valitsusorganisatsiooniks. Valitsusasutuste ühine kujundusstiil hõlmab kõiki valitsusasutusi ning nende visuaalse identiteedi kandjaid.

Ühine stiil põhineb riigivapil ning sellest tuletatud kolme lõviga logol. Kahe sümboli kasutamine põhineb ühtsetel reeglitel. Kõigile valitsusasutustele on loodud ühtse kujundusega logod. Dokumentide ja muude infokandjate kujundus lähtub ühisest kujundusstiilist.

Riigivapiga logo peab kasutama olulistel infokandjatel. Asjatundjate poolt tehtud kokkuleppe kohaselt kasutatakse riigivappi dokumendid, 
sildid ja viidad, virtuaalruum (va sotsiaalmeedia), juhtide protokollilise suhtluse ning teiste teenistujate võõrkeelse protokollilise suhtluse infokandjad.

Kolme lõviga logo tuleks eelistatult kasutada vabama suhtlusega seotud infokandjatel. Näiteks sotsiaalmeedia, teenistujate, kes ei ole asutuste juhid, eestikeelne protokollilise suhtluse infokandjad, kontoritarbed, meediasuhtlus, väljaanded ja meened.

Riigikantselei on valitsusasutuste ühise visuaalse identiteedi elluviimise koordineerija. 

Valitsusasutuste visuaalse identiteedi stiilijuhisest leiate kõik vajalikud logod ning infokandjate kujundusreeglid, -näidised ja -mallid asutuse visuaalse kommunikatsiooni korraldamiseks. Juhis on antud Riigikantselei 10. veebruari 2014. a kirjaga "Valitsusasutuste visuaalse identiteedi rakendamine" (PDF). 

Valitsusportaal

Valitsusportaal koondab valitsuse, riigikantselei, ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste veebilehti.

Loe edasi
Infokandjad

Oluliste infokandjate kujundused on kokku lepitud ning nende reeglite järgimise hõlbustamiseks on loodud vastavad mallid. 

Vaata edasi
Logod

Riigikantselei pilvest on võimalik alla laadida kõikide valitsusasutuste nii riigivapi kui ka kolme lõviga logo faile.

Vaata edasi

Kujundusreeglid

Ülesehitus

Logod on loodud ruudustikul, mille küljepikkus on 4 mm. Ruudustik määrab ära ka logo turvaala. Logo elemendid paigutatakse ruudustikule vastavalt allolevatele skeemidele.

Riigivapi laius on 4 ühikut. Riigivapi ja valitsusasutuse nimetuse vahe on 1 ühik. Nimetus jagatakse ühele või enamale reale optilisest muljest lähtudes, kuid ühe rea pikkus jääb 13 ühiku piiridesse. Asutuse nimetus on kirjatüübis Roboto Condensed Regular Small Caps. Kui logos on vaja näidata näiteks riigi nimetust, siis kirjutatakse see kirjatüübis Roboto Condensed Light Small Caps.

Kolme lõvi laius on 3 ja kõrgus 4 ühikut. Kolme lõvi ja tasakaalujoone vahe on 1 ühik. Tasakaalujoone pikkus on 6 ja laius 1/10 ühikut. Tasakaalujoone ja nimetuse vahe on 1 ühik. Nimetus jagatakse ühele või enamale reale optilisest muljest lähtudes, kuid ühe rea pikkus jääb 13 ühiku piiridesse. Asutuse nimetus on kirjatüübis Roboto Condensed Regular Small Caps. Kui logos on vaja näidata näiteks riigi nimetust, siis kirjutatakse see kirjatüübis Roboto Condensed Light Small Caps.

Logo tekst

Logo koosneb sümbolist, milleks on väike riigivapp või kolm lõvi ning asutuse nimetusest.

Asutuse nimetus paigutatakse enamasti ühele reale, kuid pikemate nimetuste puhul võib see olla paigutatud ka kahele või kolmele reale. Erandlikult kaheastmeline eestikeelne logo on regionaalministri valitsemisalal ja valitsusasutuste juures tegutsevatel alalistel komisjonidel.

Võõrkeelses logos on esimesel real välja toodud riigi nimetus, teisel real asutuse nimetus. Erandlikult on võõrkeelne logo üheastmeline välisesindustel ning kolmeastmeline regionaalministri valitsemisalal ja valitsusasutuste juures tegutsevatel alalistel komisjonidel. Võõrkeelses logos kasutatakse läbivalt ühte võõrkeelt.

Logo värvid

Riigivapiga logo eeliskasutus on täisvärvides. Virtuaalruumis kasutatakse kahevärvilist RGB värviruumis riigivappi. Trükisel tagab kõige soliidsema tulemuse Pantone värvidega trükk. Kui Pantone trükk ei ole võimalik, kasutatakse nelja- või ühevärvilist CMYK trükki. Musta või valge ühevärvilise riigivapiga logo kasutamisel peab infokandja kujundus olema samuti ühevärviline. Protokollilises suhtluses kasutatakse üldjuhul neljavärvilist Pantone trükki, samuti on võimalik kasutada kuldset või musta ühevärvilist ja pressitud riigivappi.

Kolme lõviga logo eeliskasutus on täisvärvides. Virtuaalruumis kasutatakse kahevärvilist RGB värviruumis logo. Trükkimisel võib kasutada nii Pantone- kui CMYKtükki. Viimasel juhul võib logo olla nii nelja- kui ühevärviline. Musta või valge ühevärvilise kolme lõviga logo kasutamisel peab infokandja kujundus olema samuti ühevärviline. 

Paigutus

Infokandjate kujundused, sealhulgas andmeväljad, päiskast ja logo paiknevad kujundusruudustikul. Ruudu küljepikkus on 4 mm.

Logo paikneb alati infokandjal päiskasti vasakus servas. Kasti minimaalne kõrgus on võrdne logo turvaala kõrgusega ja laius katab üldjuhul terve formaadi. Päiskasti alla võib paigutada teksti, pildi või muu graafilise kujunduselemendi. Kujundusstiilist lähtudes on loodud ka kõik infokandjate kujundusmallid ja -näidised.

Taust

Logod paigutatakse üldjuhul heledale taustale. Logo võib kasutada erandlikult ka tumedal taustal, kui trükitehniliselt ei ole võimalik või otstarbekas luua heledat tausta. Siis kasutatakse logo trükkimisel kuldset foolio- või valget CMYKtrükki.

Logo paigutamisel mitmevärvilisele taustale, näiteks fotole, tuleb tagada logo hea nähtavus. Näiteks fotol muudetakse logo turvaala valgeks.

Kooskasutus

Üldjuhul ei dubleerita sama logo infokandjal (näiteks igal dokumendi lk või esitlusslaidil). 

Valitsusasutuste ühiselt välja antavatel infokandjatel kasutatakse seotus asutuste logosid. Värvilise riigivapiga logoga koos kasutatakse alati värvilist kolme lõviga logo. Ühevärvilise riigivapiga koos ei tohi kasutada ühevärvilist kolme lõviga logo. Kolme lõviga logoga kooskasutamiseks peab riigivapp olema alati värviline. 

Riigiasutuste ühisturundamise projektides lähtutakse valitsusasutuste visuaalse identiteedi üldisest kujundusstiilist. 

Era- ja kolmanda sektori partneritega ühisturundamisel lähtutakse logode paigutamisel üldistest turunduses kehtivatest tavadest, sh valitsusasutuse logo ei pea paiknema päises.

Väärkasutus

  1. Logo värve ei tohi muuta.
  2. Riigivapi või kolme lõvi üksikosi ei tohi kasutada kujunduselemendina.
  3. Sümboli ja asutuse nimetuse omavahelist proportsiooni ja paigutust ei tohi muuta.
  4. Logo ei tohi pöörata.
  5. Logos peab asutuse nimetuse kirjutama kirjatüübis Roboto Condensed Light ja Roboto Condensed Regular Small Caps.
  6. Logos ei kasutata asutuse nimetust kahes või enamas keeles.

Kooskasutus struktuuri- ja investeerimisfondide logodega

Oluline on järgida nii ühise visuaalse identiteedi kui EL struktuuri- ja investeerimisfondide stiilijuhiste nõudeid.

Formaat – kuna kolm lõvi (või riigivapp) paikneb päises vasakul heledal taustal, soovitame kasutada päises struktuurifondide logosid horisontaalselt (selleks, et kasutada infokandja ruumi optimaalselt). Kui logosid kasutatakse infokandja allosas, siis võivad logod olla nii vertikaalselt kui horisontaalselt paigutatud.

Paigutus – kuna kolme lõviga logo või riigivapp paikneb alati päises vasakul, siis struktuurifondide logo jaoks on sobiv koht päises paremal (nt slaidide, trükiste, plakatite, kuulutuste, veebilehtede puhul) või vasakul all (nt plakatite, trükiste, kuulutuste puhul). Digitaalsetes seadmetes sh veebilehel peab logo olema nähtav ilma vajaduseta liigutada ekraanikuva.

Suurus - logode kujutised on (pilt+tekst) on võrdse alati kõrgusega, logode minimaalne lubatud kõrgus on 12 mm. 

Taust ja värvid – võimalusel vältida valitsusasutuste logo puhul valget kasti turvaala tagamisel vaid selle asemel on soovitatav kasutada ühtlaselt hajutatud heledat tausta või puhastatud ala. Kui soovite kasutada värvilist tausta, on valge turvaala kasutamine kohtustuslik. Struktuurifondide logodel on kohustuslik turvaala 1/25 logo kõrgusest ning värvilise tausta puhul tuleb kasutada valget turvaala.

Põhivärvid

Infokandjate üldine värvikoloriit põhineb rahvusvärvidel. Sinise ja musta värvitooni variatsioonid on toodud alloleval pildil.

Protokollilise suhtluse kandjate värvikoloriit on valgemustkuldne.

Värviliste fotode kasutamine on lubatud.

Lisavärvid

Laiendatud värviskaala on põhivärviskaala laiendus, mida on täiendatud valitsusportaali stiiliraamatus lubatud värvidega. Laiendatud värviskaalat kasutatakse juhul, kui on vaja esitada suurt hulka andmeid ning on oht, et põhivärviskaala toonid ei loo piisavat infograafilist selgust (nt sulavad visuaalselt kokku). Laiendatud värviskaala kasutamisel valitakse värvid järjekorras vasakult paremale, alustades lipusinisest ning liikudes edasi mööda skaalat ühtegi värvi vahele jätmata.

Sinimustvalge värvifoon

Kirjatüüp

Soovituslikult kasutatakse infokandjatel läbivalt Roboto kirjatüüpi. Dokumentidel võib kasutada muud, Roboto kirjatüübiga sobivat kirjatüüpi, näiteks Times New Roman, Arial vms.

Veebilehe, meediasuhtluse infokandjate ja trükiste pealkirjades kasutatakse Roboto Condensed kirjatüüpi.

Protokollilise suhtluse infokandjatel kasutatakse soovituslikult Roboto Slab kirjatüüpi.

Roboto kirjatüüp on allallaetav veebiaadressilt http://www.google.com/fonts

Vorming

Teksti suurus ja värvus on üldjuhul läbivalt sama, teksti eristamiseks kasutatakse kald (nt võõrkeelne sõna) ja paksu kirja (nt pealkiri) ning läbivaid suurtähti (nt dokumendi liik). Teksti üldjuhul ei sõrendata. Pealkiri joondatakse alati vasakule. Sisutekstid joondatakse vasakule või plokki. 

Riigiesinduslikus ja juhtide protokollilises suhtluses kasutavatel infokandjatel joondatakse tekst keskele.

Fotokeel: ühiskonna üldpilt läbi rohujuure tasandi

Valitsusasutuste fotod räägivad olulistest ja suurtest teemadest, kuid nad teevad seda Eesti inimese mõõtmes. Kõik suured teemad on võimalik mõelda kodaniku, inimese või partneri mõõtmesse vastates küsimusele “Mida teema X Eesti inimese jaoks tähendab?”

Eesmärk on näidata fotodel olulisi märksõnu läbi eestimaalaste, Eesti elu ja Eestimaa. Hea on eluline ja eestimaine, vältida tuleb klišeeliku ja võõrast. Valitsusasutuste fotodel on fookuses emotsioon ja lugu, mitte sümbol või ese. Fotod räägivad lugusid ja annavad edasi emotsioone. Seda teevad kõige paremini fotod inimestest ja elulistest situatsioonidest. Kui foto on vaikelust, siis peab fotol olevas esemes olema isikupära ja sümbolis elulisust.

Valitsusasutuste fotod on ennekõike kasutamiseks Eestis, suhtluseks eestimaalastega. Fotodega edasiantav tunne on selline, mida meie mõistame, kuid mis väljapoole ei pruugi olla lõpuni arusaadav.

Tunnusgraafika

Infokandjate kujunduses võib kasutada ka identiteedile omast mustrit. Muster on tuletatud lõvi laka graafikast. Mustri eelistatud asukoht kujunduses on vertikaalse ribana kujunduse paremas servas. Soovituslikult tuleks kasutada ühe asutuse poolt vaid üht mustrit.

Infograafika

Infokandjate kujunduses võib kasutada infograafikat ja tabeleid. Infograafikas kasutatakse üldiselt visuaalse identiteedi põhivärve - sinist, must ja valget. Kui infograafilise selguse loomiseks on vajalik kasutada lisavärve, võib võtta kasutusse laiendatud värviskaala.

Põhivärve võib kasutada vabalt valitud järjestuses kogu värviskaala ulatuses, kuid domineeriv toon peab olema lipusinine. Taustatoon on valge. Põhivärvide skaalat kasutatakse illustratsioonide, võrdlevate diagrammide ja online keskkondades (infogr.am, piktochart.com, canaca.com) infograafika loomisel.

Laiendatud värviskaala on põhivärviskaala laiendus, mida on täiendatud valitsusportaali stiiliraamatus lubatud värvidega. Laiendatud värviskaalat kasutatakse juhul, kui on vaja esitada suurt hulka andmeid ning on oht, et põhivärviskaala toonid ei loo piisavat infograafilist selgust (nt sulavad visuaalselt kokku). Laiendatud värviskaala kasutamisel valitakse värvid järjekorras vasakult paremale, alustades lipusinisest ning liikudes edasi mööda skaalat ühtegi värvi vahele jätmata.

Tabelite päise ja joonte värv on lipusinine.  Sisu on valgel taustal musta tekstiga, font Roboto Condenced Light. Sisu alamjaotuste pealkirjade font on Roboto Condenced Regular. Tabelil ei ole väliseid piirjooni. Teksti suurus peab olema loetav.

Viimati uuendatud 17.03.2021