Avatud valitsemise partnerlust koordineeriv kogu soovib poliitikakujundamise info kättesaadavust parandada

06.01.2015 | 17:43

Uudis
    • Jaga

Stenbocki majas täna kogunenud avatud valitsemise partnerluse (AVP) koordineeriv kogu soovib arendada edasi väljatöötamiskavatuse etappi poliitikakujundamises ning seeläbi parandada info kättesaadavust.

Riigi esindajatest ja valitsusvälistest partneritest moodustatud kogu arutelu keskendus peamiselt huvirühmade võimalustele poliitikakujudamise varajases etapis osaleda. Kogu pidas vajalikuks konsulteerida õigusloomejuhtide ümarlaua ja teiste seotud osapooltega, kuidas väljatöötamiskavatsuse etappi poliitikakujundamises ja õigusloomes senisest laiemalt ja paremini kasutada.  

Kogu vaatas üle neile esitatud  AVP 2014-2016 tegevuskava punktide lahtikirjutused. Heaks kiidetud lahtikirjutused avaldatakse riigikantselei kodulehel.

Riigisekretär moodustas AVP koordineeriva kogu möödunud aasta septembris, sinna kuuluvad riigi ja valitsusväliste partnerite esindajad. Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida 2014-2016 tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste kajastamisele.

Vabariigi Valitsus kiitis Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014-2016 heaks 12. juunil. Tegevuskava fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 64 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.

AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava, mille koostamise ja elluviimise jälgimiseks on ette nähtud nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline seire.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp