Rakke- ja eksperdirühmad

Rakke- või eksperdirühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest tõhustatud koostööd ja lahendusi otsitakse probleemidele, mis ei ole selgelt ühe ministeeriumi vastutusalas. Neid hakati Riigikantselei juurde looma 2011. aastal. Rakkerühma formaati soovitas Eestile OECD oma 2011. aasta raportis (lk 64). 
Rakke- ja eksperdirühmade tööd korraldab Riigikantselei strateegiabüroo.

Rakkerühma töö tulemusena määratakse täpselt kindlaks osaliste ülesanded ja vastutus edaspidiseks tööks ning vajaduse korral algatatakse õigusaktide või poliitikadokumentide muutmine ja rakendatakse institutsionaalsed või töökorralduslikud muudatused. Rakkerühmad luuakse Vabariigi Valitsuse otsusega.

Eksperdirühmad võimaldavad lahendada rakkerühmadega võrreldes väiksemaid või konkreetsemaid probleeme. Eksperdirühma loomine otsustatakse ministeeriumide kantslerite nõupidamisel.

Euroopa Liidu sotsiaalfondi logo

Hetkel on töös kolm eksperdirühma.

Rohepöörde eksperdirühma eesmärk on teha valitsuskomisjonile ettepanekud, mille põhjal koostada terviklik tegevuskava rohepöörde edukaks elluviimiseks Eestis.

Riiklike laevastike eksperdirühma eesmärk on mereliste ülesannete ja ressursside ühendamiseks vajalike tegevuste teekaart koos õigusliku-, finants- ja mõjuanalüüsidega. 

Innovatsioonitiim on loodud eksperimendina kolmeks ja pooleks aastaks (juuni 2018 - detsember 2021). Taolisi üksusi on metoodilise toe ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmetes riikides.

Ligipääsetavuse rakkerühm

Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris.

Loe veel
Innovatsioonitiim

Innovatsioonitiimi ülesanne on muuta avalikke teenuseid koostöös vastutavate ministeeriumidega kliendikesksemaks.

Loe veel

Töö lõpetanud rakke- ja eksperdirühmad

Krattide eksperdirühm

Eksperdirühm otsustati luua 26. märtsil 2018.

Eksperdirühma ülesanne oli koostada seaduseelnõu, et muuta võimalikuks krattide ehk täisautonoomsete infosüsteemide kasutamine kõikvõimalikes eluvaldkondades ning tagada õigusruumi selgus ja vajalik järelevalve.

Samuti töötas eksperdirühm välja Eesti tehisintellekti strateegia, kus on kirjeldatud, kus ja millistest krattidest võib enim kasu olla nii avalikus kui erasektoris ning meetmed, millega nende kasutuselevõtmist edendada.

Aruanne (5.71 MB)

Õhusõidukite eksperdirühm

Õhusõidukite eksperdirühm alustas tööd 2019. aasta aprillis.

Eksperdirühm koostas riigi õhusõidukite vajaduste ning võimaluste analüüsi, mis sisaldab ettepanekuid süsteemi optimeerimiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning selleks vajalike eelarveliste vahendite tagamiseks.

Tulenevalt avaliku teabe seadusest on eksperdirühma töö kokkuvõtte asustusesiseseks kasutamiseks.

Riigiside eksperdirühm

Riigiside eksperdiühm alustas tööd 2019. aasta veebruaris.

Eksperdirühm koostas riigiside kontseptsiooni ja rakendusplaani, mis sisaldab riigiasutuste vajadusi nende toimimiseks vajaminevate sideteenuste kasutamisel tavaolukorras ja erinevates ohuolukordades, pakub välja riigiasutuste vajadusi arvesse võtvate side tehniliste lahenduste erinevaid variante ning võimalikke muudatusvajadusi asutuste töökorralduses ja vastutuses riigiside teenuste tagamisel. Lisaks toob välja eelarvelised vajadused riigiside teenuste tagamisel, sh vajadusel uute tehniliste lahenduste ja  töökorralduslike muudatuste rakendamisel.

Tulenevalt avaliku teabe seadusest on eksperdiühma töö kokkuvõtte asustusesiseseks kasutamiseks.

Varjumise eksperdiühm

Eksperdirühma eesmärk oli vastavalt 15.02.2018 valitsuskabineti nõupidamisel heakskiidetud elanikkonnakaitse kontseptsioonile koostada  2018. aasta lõpuks analüüs ühiskasutatavate varjumislahenduste alternatiividest, maksumusest ja vastutajatest ning esitada see valitsusele poliitikavalikute tegemiseks.

Riigikantselei juhtimisel koos käinud eksperdirühm analüüsis kuut alternatiivset lahendust ning soovitas arendada elanike kaitseks mõeldud avalikke varjumiskohtasid olemasoleva taristu baasil.

Eksperdirühma soovituste põhjal ei hakata varjumise jaoks eraldi uusi ehitisi ehitama. Tulenevalt avaliku teabe seadusest on eksperdirühma töö kokkuvõtte asustusesiseseks kasutamiseks.

Taastuvenergia statistikakaubanduse eksperdirühm

Eksperdirühma loomine otsustati 26. märtsil 2018.

Eksperdirühma eesmärk oli toetada oma tegevusega taastuvenergia paindlike koostöömehhanismide alast müügitööd, muuhulgas aidates nii võimalike ostjate kaardistamise, müügistrateegia koordineerimise kui ka väärtuspakkumistes kasutatavate konkurentsivõimeliste projektide nimekirja väljatöötamisel.

Eksperdirühm kaardistas Euroopa Liidu riigid, kes oleksid huvitatud koostööst Eestiga. Samuti koostati ülevaade võimalikest koostöömeetmetest ja -projektidest ning loodi väärtuspakkumised koostööst huvitatud riikidele. Eksperdirühm töötas välja  ka müügistrateegia, kus on kindlaks määratud riigiasutuste omavaheline rollijaotus ja vastutus, erasektori esindajate panus ning plaan pikemaajaliseks koostööks.

Kokkuvõte (323.44 KB)

Bürokraatia vähendamise rakkerühm

Valitsus otsustas bürokraatia vähendamise rakkerühma luua 31. märtsil 2016.

Rakkerühma eesmärk oli vähendada bürokraatlikke nõudeid ettevõtetele. Lõpparuandes on kokkuvõte ettepanekute elluviimisest ja pakub teekaardi, kuidas bürokraatia vähendamisega edasi minna.

Valitsus kiitis lõpparuande heaks detsembris 2018.

Nullbürokraatia rakkerühma lõpparuanne

Bürokraatia vähendamise ettepanekute elluviimise seis

Lühikokkuvõte rakkerühma tööst »

Ruumiloome eksperdirühm

Eksperdirühma loomine otsustati 3. juulil 2017.

Eksperdirühma eesmärk oli kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja  valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud.

Ekspertrühma lõpparuanne (533.25 KB).
Lisa 1 Vahearuanne (1.16 MB)
Lisa 2 Töörühmade lõpparuanded (343.61 KB)
Lisa 3 Ruumiloome memorandum (372.21 KB)
Lisa 4 Kvaliteetse ruumi miinimumkriteeriumid (194.57 KB)
Lisa 5 Intervjuud (647.71 KB)
Lisa 6 KOV uuring (5.92 MB)
Lisa 7 Rahvusvahelise uuringu lähteülesanne (208.89 KB)
Lisa 8 RLS struktuuivisand (241.62 KB)
Lisa 9 Riigi üldised huvid ruumilises arengus (207.39 KB)
Tabel 1 (91.34 KB)
Tabel 2 (66.77 KB)
Riigi roll ruumiloome eestvedamisel: ruumiloome meeskondade töövahendite ja profiilide võrdlev analüüs (8.6 MB)

Haldusreformi eksperdirühm

Haldusreformi ekspertrühm otsustati luua 8. veebruaril 2016.

Eksperdirühma tegevuse eesmärk oli toetada haldusreformi eesmärgipärast ja õigeaegset elluviimist, sh toetada kohalike omavalitsuste ja elanike kaasatust ja teadlikkust reformi läbiviimisest ja põhimõtetest. Läbiviidavate tegevustega toetati haldusreformi ekspertkomisjoni ja piirkondlike komisjonide tööd kvaliteetsete soovituste kujundamisel, sihtrühmade kaasamisel ja reformi eesmärkide kommunikeerimisel.

Kokkuvõte (256.99 KB)

Isejuhtivate sõidukite eksperdirühm

Isejuhtivate sõidukite eksperdirühm otsustati luua 15. augustil 2016.

Eksperdirühma ülesanne oli töötada välja ettepanekud Eesti seadusandluse kohandamiseks ja vajaliku järelevalve korraldamiseks, et muuta võimalikuks isejuhtivate sõidukite kasutamine Eesti teedel ja tänavatel ning pakkuda lahendusi selleks, et Eesti oleks rahvusvahelistele ettevõtetele atraktiivne testkeskkond. Eesti näeb enda võimalusena ka isejuhtiva tehnoloogia kasutamist avalike teenuste osutamisel. 

Ekspertrühma lõppraport: Isejuhtivate sõidukite ajastu algus (12.85 MB)

Lennuühenduste parandamise eksperdirühm

Eksperdirühma loomine otsustati 30. mail 2016.

Eksperdirühma eesmärk oli teha ettepanekud mis aitaksid saavutada olukorda, kus EL liikmesriigil on võimalik toetada piisava sagedusega ja sihtkohtadega lennuühenduste võrku. Ettepanekud pidid olema rakendatavad enamuse EL lennundusturul kas turu väiksuse või geograafilise asukoha tõttu kehvemas konkurentsipositsioonis olevates EL riikides.

Eksperdirühma töö tulemusena kirjeldati olemasolevaid ning uusi lahendusi lennuühenduste parandamiseks, mille pinnalt tehti ka ettepanekud edasisteks tegevusteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Analüüs: Improving the functioning of the EU air services market (813.08 KB)

Lõpparuanne (116.39 KB)

Kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühm

Valitsus otsustas kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma luua 9. juuni 2016 istungil.

Rakkerühma ülesanne oli valmistada ette Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) raportis käsitletud kõrgkoolide ja teadusasutuste ning nende tugiteenuste konsolideerimine ning teaduse ja kõrghariduse rahastamist puudutavate soovituste rakendamine.

Valitsusele esitleti ettepanekuid juunis 2018.

Rakkerühma aruteludokumendi lõppversioon (812.05 KB)

Rakkerühma ettepanekute lühikokkuvõte (544.62 KB)

Kriisiaja tervishoiukorralduse eksperdirühm

Kriisiaja tervishoiukorralduse eksperdirühm otsustati Riigikantselei juurde luua 4. jaanuaril 2016.

Eksperdirühma eesmärk oli tervishoiusektori kui terviku ja seal tegutsevate tervishoiuasutuste kriisivalmiduse ja vastava juhtimisvõimekuse tõstmine ning kriisiaja tervishoiukorralduse kontseptuaalne korrastamine, millega pannakse alus avaliku sektori ja tervishoiuteenuste osutajate süsteemsele koostööle.

Eksperdirühm koostas kriisiaja tervishoiukorralduse kontseptsiooni ja rakendusplaani, kus kirjeldatakse asutuste ülesandeid ning soovituslikke olulisemaid arendustegevusi tervishoiuvaldkonna kriisivalmiduse tõstmiseks. Kontseptsioon ja rakendusplaan kiideti kantslerite nõupidamisel heaks 13. novembril 2017. Tulenevalt avaliku teabe seadusest on kontseptsioon ja rakendusplaan asutusesiseseks kasutamiseks.

Lisaks koostati Eesti oludele kohandatud Hospital Major Incident Medical Management and Support (HMIMMS) metoodika koos tegevuskaartidega; HMIMMSi metoodikal põhinev näidiskriisiplaan haiglatele; HMIMMSi koolitused haiglate juhtidele ning kriisiplaanide koostajatele; tervishoiuvaldkonna õppus Tervex 2017, kus kontrolliti uute kriisiplaanide toimimist; MIMMS metoodikal põhinevad ühtsed tegevuskaardid sündmuskohal reageerimiseks kiirabidele koos lisabrigaadide aktiviseerimise süsteemi kirjeldusega. 

Üleriigilise kriisiinfotelefoni eksperdirühm

Üleriigilise kriisiinfotelefoni eksperdirühm otsustati luua 4. jaanuaril 2016.

Eksperdirühma eesmärk oli koostöös asjassepuutuvate asutustega kokku leppida ja välja töötada üleriigilise kriisiinfotelefoni loomise ja  toimimise põhimõtted, teabega varustamise tööprotsessid, osapoolte rollid ning kriisiinfotelefoni  käivitamise töökorraldus ja selleks vajalik eelarve.

Üleriigilise kriisiinfotelefoni rakendamise mudel ja õiguslik analüüs esitati 2016. a novembris Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile. Komisjon pidas üleriigilise kriisiinfotelefoni loomist Häirekeskuse baasil vajalikuks eeldusel, et rahastus tagatakse ühtselt riigieelarvest. 

Õiguslik analüüs Häirekeskuse pädevusest loodava kriisiinfotelefoni valdkonnas (486.82 KB)

Üleriigilise kriisiinfotelefoni kontseptsiooni rakendamise mudel (1.4 MB)

Elanikkonnakaitse rakkerühm

Valitsus otsustas elanikkonnakaitse rakkerühma loomise 3. detsembril 2015.

Rakkerühma ülesanne on töötada välja Eesti elanikkonnakaitse kontseptsioon. Elanikkonnakaitse eesmärk on tagada elanike kaitse mistahes kriisiolukorras.

Valitsus kiitis kontseptsiooni heaks veebruaris 2018.

Elanikkonnakaitse kontseptsioon (1.82 MB)

Lõppraporti lisa (24.65 MB)

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma loomise otsustas Vabariigi Valitsus 3. detsembril 2015.

Rakkerühma ülesanne oli kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid  ning töötada välja inimeste vajadustest lähtuvad lahendused.

Valitsus sai ülevaate rakkerühma tööst detsembris 2017.

Rakkerühma lõpparuanne (804.23 KB)

Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm

Valitsus otsustas avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma luua veebruaris 2016.

Rakkerühma ülesanne oli töötada välja ettepanekud, kuidas paremate teenuste osutamiseks ja poliitika tegemiseks suurendada innovatsioonivõimekust Eesti avalikus sektoris ning laiemalt ühiskonna valmidust sotsiaalseks innovatsiooniks.

Valitsus kiitis rakkerühma lõpparuande heaks novembris 2017.

Rakkerühma lõpparuanne (1.05 MB)

E-tervise rakkerühm

Valitsus otsustas e-tervise rakkerühma luua juulis 2014.  

Rakkerühma ülesanne oli töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos arendustegevuste, rahastamiskava ning üksikasjaliku rakendusplaaniga aastateks 2015–2017. Strateegia osaks on ka Eesti e-tervise arenguvisioon aastani 2025 ning ettepanekud valdkonna juhtimise ja rahastuse korrastamiseks.

Valitsus kiitis rakkerühma väljatöötatud „Eesti e-tervise strateegia 2020“ heaks detsembris 2015.

Eesti e-tervise strateegia 2020 dokumendiga (PDF)

Vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm

Rakkerühm loodi 2013. aasta septembris. Rakkerühma loomine oli vajalik, sest rahvusvahelises võrdluses on Eestis palju vigastusi ja vigastussurmasid, mis põhjustavad olulist ärahoitavat tööjõukadu ja majanduskoormust.

Rakkerühma ülesanne oli selgitada välja vigastuste ja vigastussurmade ennetuse olemasolevad eesmärgid, analüüsida vigastuste ja vigastussurmade ennetustegevustega kaetust ja sellest tulenevalt pakkuda välja täiendavad eesmärgid ja -ennetustegevused. Samuti analüüsis rakkerühm vigastuste põhjuseid ning pakkus välja ennetustegevused ja asutustevahelised koostöömehhanismid ning leppis kokku ministeeriumide ja asutuste täpsed ülesanded ja vastutuse.

Rakkerühma töö aruanne esitati valitsusele 2015. aasta jaanuaris.

Aruanne 

Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm

Rakkerühm otsustati luua 2012. aasta juunis. 

Rakkerühma juhtimisel loodi tööturu seire ja prognoosi ning inimeste oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem (lühendina OSKA süsteem).

Rakkerühma töö kokkuvõtte valmis juunis 2014.

Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöötamine ja piloteerimine 

Metoodikaraport 

Viimati uuendatud 09.11.2021